باعرض پوزش

دستیابی به استانداردهای خارجی وبین المللی فقط ازطریق شبکه داخلی اینترانت امکان پذیراست

 

 

 

 

راهنماي تدوين استاندارد                    آيين نامه شوراي استاندارد                     كاتالوگ 91                       پرسش وپاسخ

 

 

مراكز كاليبراسيون كنتور گاز

 
ايران - تهران، خيابان مفتح، خيابان شیرودی، شرکت ملي گاز، طبقه 3 ، مديريت پژوهش وفناوري، امورتدوين استانداردها
: igs@nigc.ir  ، فكس : 81315679